ادامه نبردها در غلمین ولایت غور سبب آواره شدن ساکنان این منطقه شده است

ادامه نبردها در غلمین ولایت غور سبب آواره شدن ساکنان این منطقه شده است

ادامه نبردها در روستای سرتگاب منطقه غلمین فیروزگوه مرکز ولایت غور، شماری از ساکنان این منطقه را از خانه های شان آواره ساخت. این آواره گان که به مرکز غور آمده اند از حکومت میخواهند تا عملیات پاکسازی را برای بیرون کردن...