کمیسیون مستقل انتخابات در کارهایش ناکام بوده است

کمیسیون مستقل انتخابات در کارهایش ناکام بوده است

فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه کشور گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات در صد روز نخست کاری وظایف‌اش‌ را به گونه درست انجام نداده است. یافته‌های فیفا نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات در راستای تامین شفافیت...