ناکامی کمین طالبان در مسیر نیروهای ارتش

ناکامی کمین طالبان در مسیر نیروهای ارتش

کمین طالبان در مسیر نیروهای ارتش در ولایت بادغیس ناکام ماند. جنرال محمدزی شیرزاد فرمانده تیپ/لوای ۳ ارتش در ولایت بادغیس به تلویزیون چکاد گفت: "افراد طالبان با ماین گذاری و کمین گرفتن در مسیر عبوری نیروهای ارتش در منطقه...