دوپری باستان شناس امریکائی: به خاطر مردم افغانستان و عشق به باستان شناسی در این کشور می‌مانم

دوپری باستان شناس امریکائی: به خاطر مردم افغانستان و عشق به باستان شناسی در این کشور می‌مانم

نانسی دوپری برای بیشتر افغان ها، نام آشنایی است. خانم دوپری مدیر مرکز افغانستان شناسی در دانشگاه کابل و یک باستان شناس امریکائی است که در سال ۱۹۶۲ به کابل سفر کرد و با همسرش لویی دوپری، باستان شناس مشهور و پژوهشگر فرهنگ و...