نامزد عضویت دیوان عالی آمریکا از سوی ترامپ معرفی شد

نامزد عضویت دیوان عالی آمریکا از سوی ترامپ معرفی شد

رییس جمهور آمریکا برت کاوانا را به عنوان نامزد عضویت در دیوان عالی این کشور انتخاب کرده است.   به اساس قانون اساسی آمریکا، دیوان عالی این کشور ۹ کرسی دارد که با تصمیم آنتونی کندی برای بازنشستگی در سن ۸۱ سالگی یکی از...