نامزدهای وزارت داخله و دادستانی کل برنامه هایشان را تشریح دادند

نامزدهای وزارت داخله و دادستانی کل برنامه هایشان را تشریح دادند

نامزدان دادستانی کل و وزارت امور داخله امروز برنامه های کاریشان را جهت کسب رای اعتماد نمایندگان، به مجلس ارایه کردند. فرید حمیدی نامزد دادستانی کل گفت: در صورتی که نمایندگان به او اعتماد کنند؛ مبارزه با فساد برای به دست...