گفت‌وگوی اختصاصی (۷)

گفت‌وگوی اختصاصی (۷)

گفت‌وگوی اختصاصی با ناصر پشتون فرمانده عمومی قطعه خاص در هرات موضوع : بررسی کارکرد قطعه خاص در هرات ...