نارضایتی اعضای پیشین کنگره آمریکا از حکومت افغانستان

نارضایتی اعضای پیشین کنگره آمریکا از حکومت افغانستان

اعضای پیشین کنگره آمریکا اعلام کرده‌اند که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند و انتظارات واشنگتن از حکومت فعلی افغانستان برآورده نشده است. شماری از اعضای پیشین کنگره آمریکا معتقدند...