نادیده گرفتن زنان باعث زن ستیزی می‌شود

نادیده گرفتن زنان باعث زن ستیزی می‌شود

"شبکۀ زنان افغان" می‌گوید که به حاشیه راندن زنان از پست‌های عالى دولتى، باعث تقویت فرهنگ زن‌ستیزی می‌گردد؛ دولت براثر درگیرشدن با مسایلى مانند تامین امنیت و ثبات، حقوق زنان را قربانى مصلحت هاى دیگر نکند. مسئولان این...