ناتو با سرمایه عربستان به دنبال ناآرام کردن آسیای مرکزی است

ناتو با سرمایه عربستان به دنبال ناآرام کردن آسیای مرکزی است

"شادی شبدال اف " رییس حزب کمونیست تاجیکستان گفت: هدف اصلی ناتو ناآرام کردن کشورهای آسیای مرکزی با سرمایه‌گذاری عربستان است. رهبر حزب کمونیست تاجیکستان افزود آمریکا و ناتو در عراق به بهانه رهبر دیکتاتور آن و در سوریه به...