افزایش صادرات میوه‌های خشک و تازه افغانستان

افزایش صادرات میوه‌های خشک و تازه افغانستان

ادارۀ انکشاف صنایع و صادرات کشور گفته است که صادرات میوه‌های تازه و خشک از افغانستان به دیگر کشورها ده درصد افزایش یافته‌است. میر زمان پوپل، رییس این اداره افزوده است، این افزایش از چهار ماه به این سو به میان آمده است. بر...