میوه‌های تازه افغانستان در هند اهمیت قابل ملاحظه‌ی دارد

میوه‌های تازه افغانستان در هند اهمیت قابل ملاحظه‌ی دارد

مسئولان در وزارت اتاق تجار ت و صنایع کشور می‌گویند که میوه‌های تازه که در سال جاری از طریق راه دهلیزهوایی به هند صادر شده بهای خوبی پیداکرده است.   براساس سروی وزارت اتاق تجار ت و صنایع کشور، بخشی از میوه‌های تازه در...