میشل تمر جایگزین دیلما روسف

میشل تمر جایگزین دیلما روسف

معاون "دیلما روسف" پس از برکناری وی از سوی مجلس سنای این کشور، به عنوان رییس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد. به گزارش اسپوتنیک، به دنبال برکناری "دیلما روسف" از پست ریاست جمهوری برزیل، "میشل تمر" معاون وی به عنوان رییس...