برنامه بزنگاه (۳۶)

برنامه بزنگاه (۳۶)

موضوع برنامه : بررسی کارکرد حکومت وحدت ملی مهمانان برنامه : میرویس ایوبی استاد دانشگاه، داوود عرفان تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بصیر محب پژوهشگر سیاسی ...