کشف گورهای دسته جمعی در میرزا اولنگ

کشف گورهای دسته جمعی در میرزا اولنگ

پس از بیرون رانده شدن جنگجویان از میرزا اولنگ سرپل، شاهدان عینی می‌گویند که در سه گور دسته جمعی کشف شده در این منطقه، بیش از ۴۲ جسد دیده شده است بیشتراین اجساد مربوط غیر نظامیان است و در میان آنان سه کودک نیز شامل اند که...