کاهش پرواز های خارجی از میدان هوایی بین المللی ولایت هرات

کاهش پرواز های خارجی از میدان هوایی بین المللی ولایت هرات

در حال حاضر میدان هوایی بین المللی هرات تنها به یک کشور پرواز خارجی دارد.   مسئولان بخش غیر نظامی میدان هوایی بین المللی هرات میگویند: با آنکه این میدان هوایی بین المللی می باشد  اما هم اکنون هفته ای سه پرواز خارجی آنهم...