یک سوم مکتب‌های خصوصی هرات با معیارهای آموزشی معارف هم‌خوانی دارند

یک سوم مکتب‌های خصوصی هرات با معیارهای آموزشی معارف هم‌خوانی دارند

مسئولان در اتحادیه مکتب‌های خصوصی در هرات گفته‌اند که یک سوم مکتب‌های خصوصی با معیارهای آموزشی هم خوانی دارند. عبدالقدوس یاسین‌زاده، مسئول اتحادیه مکتب‌های خصوصی به تلویزیون چکاد گفته است که دولت با دید بازرگانی با...