مکاتب هرات ۲۰۰۰ آموزگار کمبود دارند

مکاتب هرات ۲۰۰۰ آموزگار کمبود دارند

مسئولان ریاست معارف هرات می‌گویند که آنان در سال جاری با کمبود ۲۰۰۰ آموزگار روبرو هستند.   عبدالرازق احمدی، رئیس معارف هرات در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که این اداره در سال جاری با کمبود ۲۰۰۰ آموزگار در مکاتب...