موگرینی: برای تأمین امنیت باید در افغانستان بسیج منابع صورت گیرد

موگرینی: برای تأمین امنیت باید در افغانستان بسیج منابع صورت گیرد

اروپا به ضرورت بسیج منابع برای تأمین امنیت، ثبات و انکشاف افغانستان در ۴ سال آینده تأکید کرد. رییس‌جمهور غنی شام روز گذشته با فدریکا موگرینی، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در سوییس دیدار کرد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی...