روند بازگشت مهاجران افغان موفقانه انجام شده است

روند بازگشت مهاجران افغان موفقانه انجام شده است

مقام‌ها در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته‌اند که روند بازگشت مهاجران افغان به کشور موفقانه بوده است. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت گفته است که از آغاز سال جاری تاکنون، هفت میلیون مهاجر به افغانستان عودت...