برنامه بزنگاه (۵۸)

برنامه بزنگاه (۵۸)

موضوع برنامه : بررسی موارد نقض حقوق زنان در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : سمیه رامش نماینده مردم در شورای ولایتی هرات، محبوبه جمشیدی رییس ریاست امور زنان در هرات و فوزیه افضلی عضو مؤسسه ندای زن ...