برنامه بزنگاه (۵۷)

برنامه بزنگاه (۵۷)

موضوع برنامه : بررسی موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، جیلانی فرهاد مسئول رسانه ای اداره محلی هرات و خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده نهادهای مدنی در هرات ...