موضع ابوبکر البغدادی در مورد کودتای ترکیه

موضع ابوبکر البغدادی در مورد کودتای ترکیه

پایگاه اینترنتی "اعماق" وابسته به گروه "داعش"، موضع "ابوبکر البغدادی" رهبر گروه این گروه درباره کودتای ترکیه را منتشر کرد. ابوبکر البغدادی گفت:"کودتای ترکیه غیرشرعی و نامشروع است و حکومت‌های کافر نامبارک هستند". رهبر...