منطقۀ “موریچاق” بادغیس از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد

منطقۀ “موریچاق” بادغیس از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد

عبدالرئوف تاج فرمانده پولیس بادغیس می‌گوید منطقه موریچاق بادغیس از سوی نیروهای دولتی پاک‌سازی شد. آقای تاج می‌افزاید که هم اکنون تحرکات طالبان مسلح در این منطقۀ به گونۀ چشم‌گیری کاسته شده است. در همین حال، حسن شاه...