مودی: “حمایت ما از افغانستان پایداراست”

مودی: “حمایت ما از افغانستان پایداراست”

نارندارمودی، نخست‌وزیر هندوستان پس از افتتاح بند سلما به سخنرانی پرداخت، آقای مودی نخست در مورد رابطۀ دیرینۀ دو کشور سخن گفت. وی گفت که حالا زمان زور وجنگ گذشته و تنها همدلی و دوستی‌است که کاربرد دارد. نخست‌وزیر هند...