موج تازه‌ای از افشاگری در مورد فساد جنسی خاخام‌های اسرائیلی

موج تازه‌ای از افشاگری در مورد فساد جنسی خاخام‌های اسرائیلی

یک نویسنده پر آوزه اسرائیلی گفته که خاخام های اسرائیلی با ادعای تعهد به ارزش ها بر رسوایی های جنسی خود سرپوش می‌گذارند. یوآف شاحام” نویسنده اسرائیلی، با اشاره به رسوایی‌های جنسی خاخام‌های وابسته به جریان مذهبی در...