موتر تشریفات رییس‌جمهور، جان یک جوان هراتی را گرفت

موتر تشریفات رییس‌جمهور، جان یک جوان هراتی را گرفت

عصر روز گذشته هنگام حرکت کاروان محافظان رییس‌جمهور به‌سوی میدان هوایی هرات، یکی از موترهای تشریفات رییس‌جمهور، جوانی ۲۴ ساله را زیر گرفت که در نتیجه، جوان جان باخت. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات در...