امنیت ملی: طالبان حمله به مهمان‌خانه والی قندهار را طرح‌ریزی کردند

امنیت ملی: طالبان حمله به مهمان‌خانه والی قندهار را طرح‌ریزی کردند

ریاست امنیت ملی اعلام کرده است که مجری حمله به مهمان‌خانه والی قندهار، سید محبوب آغا، آشپز مقام ولایت قندهار بوده است. در خبرنامه این ریاست آمده است که سید محبوب آغا، با دریافت حمایت از سوی شورای کویته اقدام به کارگذاری...