مهدی قدیانلو؛ نقاش روی دیوار از تهران تا لندن

مهدی قدیانلو؛ نقاش روی دیوار از تهران تا لندن

نسل ما در تهران در کنار نقاشی های بزرگ دیواری شعاری درباره انقلاب و جنگ و استکبار بزرگ شد؛ نقاشی هایی که تنها با مقاصد تبلیغی بر روی دیوارها خلق شده بودند و غالباً کمترین نسبت را هم با هنر داشتند. امروز اما نقاشی های...