مهارت همدلی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی

مهارت همدلی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی

همدلی، روابط اجتماعی را بهبود می‌بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده، نسبت به انسان‌های دیگر منجر می‌شود. می‌دانید همدلی یعنی چه؟ ذهنتان را جای دوری نفرستید. در همین زندگی روزانه و دور و برتان کمی دقت کنید،...