ضرورت و اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی در زندگی

ضرورت و اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی در زندگی

هفت روز: اغلب جوانان می توانند بدون اتکا به پدر و مادر، از پس مسئولیت های زندگی برآیند. البته این شامل همه جوان ها نمی شود. برخی از جوانان، از خیلی پیش از این سن، این توانایی را به دست می آورند و به اصطلاح «پخته» می شوند و...