ورود مهاجمان به شعبه ی مرکزی کابل بانک در پایتخت

ورود مهاجمان به شعبه ی مرکزی کابل بانک در پایتخت

لحظاتی پیش صدای انفجار درنزدیک  دادگاه عالی کشور و پیش روی کابل بانک  واقع در جاده مطبعه مکرویان سوم روی داده است.   به گزارش رسانه ها،انفجار و تیر اندازی در ساحه مکرویان و پیش روی کابل بانک جریان دارد. گفته شده که...