پاکستان ۷۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می‌نماید

پاکستان ۷۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می‌نماید

مقام‌ها در وزارت امور مهاجرین گفته‌اند که در سال جاری پاکستان ۷۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می‌نماید. این در حالی است که در سال گذشته هم در حدود ۷۰۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور بازگشته‌اند. این گفته‌ها در حالی...