برای بیش از ۲۰ هزار مهاجر افغان مقیم ایران شناسنامه توزیع شده است

برای بیش از ۲۰ هزار مهاجر افغان مقیم ایران شناسنامه توزیع شده است

برای بیش از ۲۰ هزار مهاجر افغان مقیم ایران در جریان سه ماه گذشته از سوی ادارۀ ثبت احوال نفوس، شناسنامه توزیع شده است.   مسئولان در آمریت ثبت احوال نفوس هرات با ابراز این موضوع می‌گویند: در جریان سفر کاری که به شهر مشهد...