مهاجرین افغان ۶۰ هزار دالر به بیمارستان هرات کمک کردند

مهاجرین افغان ۶۰ هزار دالر به بیمارستان هرات کمک کردند

افغان‌های مقیم دانمارک امکاناتی به ارزش ۶۰ هزار دالر را به بیمارستان مرکزی هرات کمک کردند. محمد رفیق شیرزی مدیر بیمارستان مرکزی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که این امکانات شامل تخت بستر، دارو و برخی از وسایل جراحی...