آغاز مجدد روند خروج مهاجرین افغان مقیم ایران از مرز اسلام قلعه

آغاز مجدد روند خروج مهاجرین افغان مقیم ایران از مرز اسلام قلعه

پس از گذشت نه ماه مرز اسلام قلعه برای بازگشت مهاجرین از ایران به هرات باز شد.   مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات میگوند: از سه روز بدینسو مرز اسلام قلعه بر روی افغانهایی که در کشور ایران زنده گی می کنند...