شماری از مهاجران در مقابل پارلمان یونان دست به اعتصاب غذا زدند

شماری از مهاجران در مقابل پارلمان یونان دست به اعتصاب غذا زدند

شماری از مهاجران در کشور یونان که عمدتا از کشور سوریه هستند در مقابل پارلمان این کشور دست به اعتصاب غذا زدند.   این مهاجران که اکثر شان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد، خواهان پیوستن به خانواده های شان در آلمان هستند. در...