مهاجران در آمریکا، دلیل در گیری شدند

مهاجران در آمریکا، دلیل در گیری شدند

راهپیمایی گروهی از نژادپرستان سفیدپوست که مخالف پذیرش مهاجران هستند در ایالت کالیفرنیا به خشونت کشیده شد. به گزارش روزنامه "دیلی استار" گروهی از نژادپرستان سفیدپوست آمریکایی با عقاید "نئونازی" روز یکشنبه به‌وقت محلی در...