مهاجران افغان از کشور ایران اخراج میشوند

 مهاجران افغان از کشور ایران اخراج میشوند

وزیر امور مهاجرین و عودت کنند‌گان افغانستان گفت که در سال جاری میزان عودت مهاجران از کشور ایران دو برابر افزایش یافته است.   «سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجرین و عودت کنند‌گان گفت که از یک‌ سو جوانان افغان به...