کابینه در تلاش تصویب نخستین قانون منع شکنجه

کابینه در تلاش تصویب نخستین قانون منع شکنجه

دفتر سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری گفته است که یکی از کمیته‌های اصلی کابینه طرح قانون منع شکنجه را تصویب و آماده ارائه به جلسه کابینه کرده است. در اعلامیه دفتر معاون دوم رییس‌جمهور غنی آمده است: " طرح قانون به منظور...