مناظره دانشجویی پارلمانی (۲)

مناظره دانشجویی پارلمانی (۲)

موضوع برنامه : گفتگوهای صلح در افغانستان ...