ملکه موسیقی مردمی ۷۵ ساله شد

ملکه موسیقی مردمی ۷۵ ساله شد

جون بائز ۷۵ ساله "ملکه موسیقی مردمی" با ترانه‌های پرشورش در سراسر دنیای ناآرام ما حضور دارد و همچنان محبوب‌ترین خوانندۀ کسانی است که به آینده‌ای بهتر امید دارند. جون بائز بی‌گمان در سراسر جهان محبوب‌ترین خوانندۀ همه...