تاکید رییس‌جمهور بر ایجاد شفافیت در اداره انکشافی ملل متحد

تاکید رییس‌جمهور بر ایجاد شفافیت در اداره انکشافی ملل متحد

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، در هنگام دیدار با رییس‌ عمومی ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد بر ایجاد شفافیت در این اداره تاکید کرده است. آقای غنی در هنگام دیدار با تیکی نیورک گیتو، رییس عمومی این اداره گفته است که باید ادارۀ...