ملل متحد دربار جنگ قندوز تحقیق می‌کند

ملل متحد دربار جنگ قندوز تحقیق می‌کند

سازمان ملل متحد درباره جنایت‌های طالبان در قندوز تحقیق می‌کند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان که به شمال کشور سفرکرده، سقوط قندوز را یک تراژدی بزرگ دانسته و از تلاش‌های این سازمان برای کمک به بیجا...