ملل متحد برای کمک به عودت کنند‎گان منابع مالی کافی در اختیار ندارد

ملل متحد برای کمک به عودت کنند‎گان منابع مالی کافی در اختیار ندارد

ادارۀ کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان می‎گوید برای کمک به عودت کنند‎گان منابع مالی کافی در اختیار ندارد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره گفت کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان سعی دارد که حداقل تا...