نیویورک‌تایمز: حکومت افغانستان از رهبر انشعابی طالبان حمایت مالی می‌نماید

نیویورک‌تایمز: حکومت افغانستان از رهبر انشعابی طالبان حمایت مالی می‌نماید

به اساس گزارش تازه روزنامه نیویورک‌تایمز ، حکومت افغانستان از شاخه "ملا رسول" رهبر انشعابی طالبان علیه طالبان دیگر حمایت مالی می‌نماید. درگزارش تازه نیویورک‌تایمز نگاشته شده است که حکومت افغانستان با بهره‌گیری از...