مقرره جبران زیان کارکنان رسانه‌ها در وزارت عدلیه نهایی شد

مقرره جبران زیان کارکنان رسانه‌ها در وزارت عدلیه نهایی شد

مسئولان در کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان از پایان کار روی مقرره جبران زیان کارکنان رسانه‌ها در وزارت عدلیه خبر می‌دهند.   کمیته مصونیت خبرنگارن امروز چهارشنبه ۱۹ ثور، با نشر خبرنامه‌ای گفت که در مقرره وزارت...