مقام های ارشد نظامی کشور به خاک فراه قدم گذاشتند

مقام های ارشد نظامی کشور به خاک فراه قدم گذاشتند

مقام های ارشد وزارت های دفاع وداخله روزگذشته از تحکیمات نظامی نظامیان کشور درولایت فراه دیدن کردند. استر جنرال قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش کشور ومحمد سالم احساس فرمانده عمومی امور پولیس وزارت داخله دراین سفر نظامیان...