مقام‌ها: بیش از ۳ هزار کودک در ولایت غور از واکسین پولیو باز مانده اند

مقام‌ها: بیش از ۳ هزار کودک در ولایت غور از واکسین پولیو باز مانده اند

مقام‌ها در ریاست صحت عامه غور می‌گویند که آنان به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی نمی‌توانند که دور دوم کارزار خزانی فلج اطفال را در شمال شهر فیروزکوه تطبیق نمایند. محمد نسیم دولتی مسئول بخش تطبیق واکسین پولیو در ریاست صحت...