مقامات قضایی کوریای‌ جنوبی: رییس جمهور در پرونده فساد دخیل بوده است

مقامات قضایی کوریای‌ جنوبی: رییس جمهور در پرونده فساد دخیل بوده است

مقامات قضایی در کوریای جنوبی می‌گویند که به نظر آنها پارک گون هه، رییس جمهور کوریای جنوبی، خود نیز در پرونده فساد مربوط به چوی سون سیل، یکی از دوستان بسیار نزدیکش، در سوء‌استفاده از فرصت و امکانات دولتی دخیل بوده...